Featured

Admitere septembrie 2017

Metodologia admiterii la SDSLC-2017

Metodologia organizării şi desfășurării concursului de admitere 2017 la Studiile universitare de doctorat

Calendar înscrieri

Admitere septembrie 2017

Date provizorii probe:

16.09.2017: proba orală

17.09.2017: proba scrisă

19.09.2017: contestaţii la proba scrisă

20.09.2017: rezultate finale

Proba orală presupune susţinerea în faţă comisie de admitere a proiectului de cercetare. Proba scrisă presupune redactarea unui eseu argumentativ pe baza bibliografiei de admitere ce poate fi descărcată în română aici şi în engleză aici.

Nota minimă pentru promovarea fiecărei probe este 7 (șapte).

* În caz de egalitate, departajarea se va face  pe baza:

 1. media intre nota obtinuta la lucrarea de licenta si cea obtinuta pentru disertatia de masterat
 2. mediei notelor obţinute în cadrul studiilor de masterat şi de licenţă.

Numărul de locuri acordat anul acesta SDSLC de la buget este de 20, dintre care primii 10 clasificați vor primi și bursă.

Școala de toamnă – CORPUS organizată de Școala doctorală de Științe Umaniste a Universității Ovidius din Constanța 13-16 septembrie 2017 / Ecole d’automne CORPUS Organisée par l’Ecole doctorale de sciences humaines de l’Université Ovidius de Constanta 13-16 septembre 2017

Școala doctorală de Științe Umaniste a Universității Ovidius din Constanța organizează prima ediție a Școlii doctorale de toamnă CORPUS, care se va desfășura în perioada 13 – 16 septembrie la Constanța (România). Această manifestare științifică plurilingvă (în limbile franceză, engleză și română) oferă ocazia tinerilor cercetători din regiune să se formeze în domeniul metodologiei cercetării și să-și prezinte demersurile științifice în curs.

Tema de lucru aleasă pentru acest an este corpusul în științele umaniste, temă centrală și generală pentru cercetători din domenii precum literatură, lingvistică, didactică sau studii culturale. Într-adevăr, între selectarea datelor ce urmează a fi analizate, metodele de colectare a acestor date, criteriile de selecție ale corpusului în funcție de problematica cercetării, identificarea variabilelor și aplicarea metodelor de analiză, tânărul cercetător trebuie să parcurgă un traseu sinuos și adesea dificil.

Tematica propusă pentru școala de toamnă va permite doctoranzilor să discute problemele legate de elementele pe care se bazează propria lor cercetare cu profesori-cercetători invitați care își vor prezenta punctele de vedere asupra metodologiei cercetării și vor îndruma atelierele de lucru.

Public vizat : doctoranzi înscriși într-unul dintre domeniile următoare : literatură, lingvistică, didactica limbilor, studii culturale.

Doctoranzilor li se solicită să poată urmări conferințele în cel puțin una dintre limbile de lucru propuse : franceză, engleză, română.

Derularea Școlii de toamnă :

– zilele1-3 dimineața – prelegeri susținute de profesori invitați pe tema generală a constituirii și analizei corpusului în diferite domenii ale științelor umaniste (literatură, lingvistică, didactică)

– zilele 1-3 după-amiaza – ateliere de lucru (desfășurate în paralel) privind cercetările doctoranzilor, concentrându-se pe corpusul deja ales de aceștia pentru analiză. Profesorii invitați propun discuții și îmbunătățiri ale cercetărilor în curs. Repartizarea doctoranzilor pe ateliere se face din timp, prin înscrierea într-una din ariile tematice din domeniile de competență ale profesorilor invitați.

– ziua 4 – prezentarea pe ateliere a lucrarilor tinerilor cercetători sub formă de comunicări orale

– În urma formării, doctoranzii vor avea la dispoziție 2 luni pentru redactarea unui text de 5-6 pagini ce vizează descrierea corpusului cercetării lor (opțional). Textele vor fi verificate de profesorii invitați și publicate într-o revistă indexată BDI.

Limbile de lucru: franceză, engleză și română

Profesori invitați:

 • Mariella Causa, Université Montaigne Bordeaux [limbi de lucru : franceza și italiana]
 • Maria Candea, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle [limbi de lucru : franceza și româna]
 • Adina Ciugureanu, Directorul Școlii Doctorale, Universitatea Ovidius [limbi de lucru : engleza și româna]
 • Hélène Quanquin, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle [limbi de lucru : franceza și engleza]
 • Monica Vlad, Școala Doctorală de Științe Umaniste, Universitatea Ovidius [limbi de lucru : franceza și româna]

 

Tinerii cercetători ai universităților din regiune care doresc să participe la Școala de toamnă vor trimite până în data de 28 mai, la adresa de e-mail monicavlad@yahoo.fr, o propunere de o jumatate de pagina care să cuprindă:

– numele, titlul tezei și numele conducătorului de doctorat, școala doctorală;

– limbile de lucru (înțelegere / comunicare);

– o descriere a problematicii tezei și a corpusului;

– una / două întrebari pe care ar dori să lucreze cu privire la construcția sau analiza  propriului lor corpus de cercetare.

Propunerile vor fi trimise într-una dintre limbile de lucru (franceză, engleză sau română).

Doctoranzii vor fi anuntati daca sunt acceptați la Școala de toamnă, după evaluarea de către comitetul științific, până la data de 25 iunie.

Comitetul științific:

 • univ. dr. Gheorghe Bârlea, Școala Doctorală de Științe Umaniste, Universitatea Ovidius
 • univ. dr. Mariella Causa, Université Montaigne Bordeaux
 • dr. HDR Maria Candea, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle
 • univ. dr. Adina Ciugureanu, Directorul Școlii Doctorale, Universitatea Ovidius
 • univ. dr. Angelo Mitchievici, Școala Doctorală de Științe Umaniste, Universitatea Ovidius
 • dr. HDR Hélène Quanquin, Université Paris 3 SorbonneNouvelle
 • univ. dr. Eduard Vlad, Directorul Școlii Doctorale, Universitatea Ovidius
 • dr. HDR Monica Vlad, Școala Doctorală de Științe Umaniste, Universitatea Ovidius

 

 1. BECO AUF este partenerul evenimentului. O parte din costurile de participare vor fi acoperite prin burse oferite doctoranzilor.

Locuri limitate – 30 de doctoranzi !

__________________________________________________________________________

L’Ecole doctorale de sciences humaines de L’Université Ovidius de Constanta organise la première édition de l’Ecole doctorale d’automne CORPUS, qui se déroulera du 13 au 16 septembre à Constanta (Roumanie). Il s’agit d’une manifestation plurilingue (français / anglais / roumain) qui conjugue formation et recherche à l’intention des jeunes chercheurs en sciences humaines de la région.

Nous avons choisi de travailler sur la problématique centrale du corpus en sciences humaines, thème fédérateur pour les chercheurs en littérature, linguistique, didactique ou études culturelles. En effet, entre la sélection des données sur lesquelles va porter l’analyse, les méthodes de recueil de ces données, les critères de choix du corpus en fonction de la problématique de recherche, l’identification des observables et la mise en place des méthodes d’analyse, le jeune chercheur doit effectuer un parcours sinueux et souvent difficile. Voilà pourquoi nous avons imaginé une école d’automne qui permette aux jeunes chercheurs de confronter leurs interrogations en matière de corpus au regard de chercheurs confirmés qui présenteront leurs travaux et animeront des ateliers de travail.

Public visé : doctorants inscrits dans une des disciplines suivantes : littérature, linguistique, didactique des langues, études culturelles.

Les doctorants doivent pouvoir suivre des conférences dans au moins deux langues parmi celles proposées : français, roumain, anglais.

 

Déroulement de l’Ecole d’automne :

 • 3 matinées de conférences plénières soutenues par des conférenciers invités sur la thématique globale de la constitution et de l’analyse des corpus dans différents domaines des sciences humaines (littérature, linguistique, didactique)
 • 3 après-midi d’ateliers de travail (en parallèle) à partir des recherches des doctorants, portant essentiellement sur la problématique des données d’analyse sur lesquelles se fonde leur démarche. Les conférenciers invités proposent des discussions et des améliorations des travaux en cours. Le regroupement des doctorants se fait à l’avance par inscription dans l’un des axes thématiques recouverts par les domaines de compétence des intervenants
 • quatrième journée : présentation des travaux jeunes chercheurs par ateliers sous la forme de communications orales
 • suite à la formation, les doctorants auront à leur disposition 2 mois pour rédiger des textes de 5-6 pages portant sur la description de leurs corpus (optionnel). Les textes seront améliorés par les conférenciers invités et feront l’objet d’une publication.

 

Langues de travail : le français, l’anglais et le roumain

 

Conférenciers invités :

 • Mariella Causa, Université Montaigne Bordeaux [langues de travail : français-italien]
 • Maria Candea, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle [langues de travail : français-roumain]
 • Adina Ciugureanu, directrice de l’Ecole Doctorale de l’Université Ovidius [langues de travail : anglais-roumain]
 • Hélène Quanquin, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle [langues de travail : français-anglais]
 • Monica Vlad, Ecole Doctorale de Sciences Humaines de l’Université Ovidius [langues de travail : français-roumain]

 

 

Les jeunes chercheurs des universités de la région qui souhaitent participer à l’Ecole d’automne devront envoyer, AVANT LE 28 MAI, à l’adresse mail monicavlad@yahoo.fr, une proposition de travail d’une demi-page qui comporte notamment :

 • le nom, le titre de la thèse et le nom du directeur de la thèse, l’école doctorale d’affiliation ;
 • les langues de travail (langues parlées / comprises)
 • la description de la problématique de la thèse et du corpus pressenti ;
 • une / deux questions qu’ils aimeraient travailler à propos de la construction ou l’analyse de leur corpus

 

Les propositions seront envoyées dans l’une des langues de travail de la manifestation (le français, l’anglais ou le roumain).

 

Les doctorants seront notifiés au sujet de leur acceptation, après évaluation de leurs propositions par les membres du comité scientifique, avant le 25 juin.

 

 

Comité scientifique :

 

Prof. univ. dr. Gheorghe Bârlea, Ecole Doctorale de Sciences Humaines de l’Université Ovidius

Prof. univ. dr. Mariella Causa, Université Montaigne Bordeaux

Conf. dr. HDR Maria Candea, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle

Prof. univ. dr. Adina Ciugureanu, directrice de l’Ecole Doctorale de l’Université Ovidius

Prof. univ. dr. Angelo Mitchievici, Ecole Doctorale de Sciences Humaines de l’Université Ovidius

Conf. dr. HDR Hélène Quanquin, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle

Prof. univ. dr. Eduard Vlad, directeur de l’Ecole Doctorale de Sciences Humaines de l’Université Ovidius

Conf. dr. HDR Monica Vlad, Ecole Doctorale de Sciences Humaines de l’Université Ovidius

 

 1. Le BECO de l’AUF est partenaire de la manifestation. Une partie des frais de participation sera couverte par le biais de bourses offertes aux doctorants. Plus de détails au sujet du logement à Constanta et de la prise en charge seront fournis aux participants acceptés autour du 25 juin.

 

        Les places sont limitées à 30 jeunes chercheurs !

IN MEMORIAM

Cu adâncă mâhnire, membrii SDSLC anunță decesul dnei profesoare Mariana Băluță-Skultety, în 25 aprilie 2017. Profesori emerit al facultății noastre și clasicistă de renume, doamna profesoară a condus doctorate în filologie clasică în Şcoala Doctorală de Studii Literare şi Culturale începând din 2005, fiind un membru activ al comunității noastre academice până în ultima clipă a vieții.

M. Băluță-poză

 

Sesiunea de comunicări științifice a studenților 2017

APEL LA CONTRIBUŢII

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A STUDENŢILOR DIN FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE A UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI,

6 MAI 2017

 

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti lansează invitaţia la sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice studenţeşti. Sunt aşteptate lucrări pe teme de literatură, lingvistică, studii culturale, din toate spaţiile culturale studiate în Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine. Manifestarea se adresează studenţilor de la programele de licenţă, masterat şi doctorat.

Prezentarea orală a lucrărilor va fi făcută în română şi va putea fi însoţit de prezentare PPT. În vederea publicării, textul va putea fi redactat într-una din următoarele limbi: română, engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă.

Calendarul manifestării:

 • 25 aprilie 2017 – înscrierea prin formular (AICI);
 • 30 aprilie 2017 – confirmarea acceptării;
 • 4 mai 2017 – trimiterea lucrării in extenso.

Nu va fi percepută o taxă de participare. Participarea la această manifestare va fi recunoscută printr-o adeverinţă de practică profesională intramurală într-un cuantum de 15 ore.

Lucrările selectate vor fi publicate într-un volum de Acta la Editura Universităţii din Bucureşti.

 

Comitetul de organizare:

 • Conf.dr. Roxana Utale
 • Lect.dr. Cristina Dogaru
 • Lect.dr. Duşiţa Ristin
 • Lect.dr. Melania Stancu
 • Lect.dr. Cezar Tabarcea
 • Asist.dr. Roxana Voicu
 • Asist.dr. Paula Teodorescu
 • Asist.dr. Lorena Mihăeş

 

Comitetul ştiinţific:

 • Prof.dr Ileana Mihăilă
 • Prof.dr. Oana Sălişteanu
 • Prof.dr. Luminiţa Munteanu
 • Prof.dr. Mihaela Zaharia
 • Conf.dr. Hermine Fierbinţeanu
 • Conf.dr. Luiza-Maria Oancea
 • Lect.dr. Anca Velicu

Conferinţa Ştiinţifică a Şcolilor Doctorale organizată de Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi

5th Edition of CSSD-UDJG, 8th and 9th of June 2017 

Perspectives and challenges in doctoral research!
The conference flyer can be downloaded here!
Dear PhD Students and Postdoc Researchers,
Dear Colleagues,
We have the pleasure to invite you to participate to the 5th edition of the Scientific Conference organized by the Doctoral Schools of “Dunărea de Jos” University of Galati (CSSD-UDJG), on 8th and 9th of June 2017, in Galati, Romania.
The objectives of the 2017 Conference is to bring together perspectives and challenges in doctoral research to a common forum. The aim of the conference is to provide a platform to the doctoral researchers to meet and share state of the art developments in their field. On this occasion, our institution targets to promote excellence in research, to set up partnerships and collaborative relationships through the exchange of knowledge and expertise.
As in the previous editions, the conference invites oral and poster presentations in seven concurrent sections related to the main domains of the doctoral research at UDJG. Workshops, exhibition stands and social activities are also included in the programme, all with the aim of developing and improving the network of the doctoral schools.
Conference Sections
S.1.
Advanced research in mechanical engineering, industrial engineering and
electrical/electronic engineering

S.2. Progress in science and engineering of food bioresources
S.3. Functional materials & Nanotechnologies
S.4. Advanced investigation methods in environment and biohealth
S.5. Economic models and strategies of competitiveness
S.6. Cultural Spaces: Retrospective and Prospective Views
S.7. History. Society, economy and spirituality in the Romanian territory
We are looking forward to seeing you in the conference!
On behalf of the Organizing Committee,
President of the Council for Doctoral Studies of UDJG (CSUD-UDJG)
Eugen RUSU

Oferta de studii universitare avansate pentru doctoranzii înmatriculaţi la 03.10.2016, cursuri dedicate competenţelor transversale

 1. „Metodologia şi etica cercetării. Cum se redactează o lucrare de cercetare” (6 credite ECTS) – Dr. Ion Vezeanu (Université de Grenoble-Alpes).

Număr ore de curs: 28

Cursul se va desfășura la Facultatea de Filosofie, Sala 1 Doctorat, în zilele de vineri, începând cu 24 Februarie 2017, orele 16,00-18,00.

 

 1. ,,Managementul carierei academice (5 credite ECTS ) – prof. dr. Romiţă Iucu.

Număr ore de curs: 12.

Cursul se va desfășura la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Șoseaua Panduri 90, Sala de Consiliu, în zilele de 2 martie, 30 martie, 27 aprilie și 25 mai, orele 14-17. Se va adăuga pregătirea unui portofoliu.

 

 1. Autorat științific și managementul cercetării” (4 credite ECTS) acad.prof. dr. Marius Andruh.

Număr ore de curs: 16 ore

Cursul se va desfășura la sediul Departamentului de Chimie Anorganică, Facultatea de Chimie, str. Dumbrava Roșie 23, parter, începând cu ziua de 1 iunie 2017 (când se va stabili și programul celorlalte întâlniri).

 

 1. Antropocenul: Spre o nouă paradigmă interdisciplinară” (5 credite ECTS) – dr. Liviu Giosan (Woods Hole Oceanographic Institution, Massachusetts & fellow la Institutul de Cercetări al Universității din București, secția Științe Umaniste).

Număr ore de curs: 12.

Cursul se va desfășura comasat în zilele de 29 martie, 30 martie și 31 martie, orele 16-20, la Facultatea de Istorie, Bd. Elisabeta 4-12 (sălile vor fi anunțate ulterior). Se va adăuga pregătirea unui portofoliu.

 

 1. Critical Issues in Food Studies (20th and 21st Centuries)” (6 credite ECTS) – dr. Lucian Mircea Scrob (fellow New Europe College).

Curs în limba engleză.

Număr ore de curs: 24.

Cursul se va desfășura comasat în zilele de vineri 4 martie, 11 martie, 18 martie, 25 martie, 7 aprilie și 28 aprilie, orele 16-20, la Facultatea de Istorie, Bd. Elisabeta 4-12, sala 306.

 

 1. 6. „Ştiinţele comunicării şi ştiinţele politice” (8 credite ECTS) – dr. Camelia Beciu.

Număr ore de curs: 24.

Cursul se va desfăşura în zilele de joi, începând de pe 23 Februarie 2017, la Complex LEU, Bd. Iuliu Maniu, nr. 1-3, Sala 616, orele 17,00-19,00.